Polityka prywatności

 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do użytkowników korzystających ze strony internetowej www.kolor-plusz.pl (zwana dalej „Stroną internetową”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Polityka ma charakter informacyjny.

 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od użytkowników jest właściciel Strony internetowej, tj. „Fabryka Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz” Mirosław Łapczuk, Maciej Raczkowski Spółka jawna z siedzibą w Koszalinie (75-671) przy ul. Krawieckiej 6 (zwana dalej „Administratorem danych osobowych”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000083055, NIP: 6691975108, Regon: 330491005, tel./fax +48 94 342 40 18 lub +48 94 340 22 05 lub +48 94 340 34 51,e-mail: biuro@kolor-plusz.pl Zbiór danych osobowych klientów został zgłoszony do GIODO – pod nr zgłoszenia ……., zaś zbiór danych odbiorców newslettera został zgłoszony do GIODO pod nr zgłoszenia …..

 3. Użytkownik Strony internetowej ma możliwość złożenia zapytania poprzez formularz kontaktowy udostępniony w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym, udostępnia wówczas Administratorowi danych osobowych swój adres e-mail. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez użytkownika Strony internetowej.

 4. Użytkownik może również dodatkowo wpisując adres e-mail w udostępnione w tym celu pole na stronie Sklepu na Stronie internetowej dopisać się do listy zamawiających od Administratora danych osobowych informacje o charakterze, handlowym, marketingowym, reklamowym (newsletter). Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji usługi przesyłania przez Administratora danych osobowych zamówionych informacji o charakterze, handlowym, marketingowym, reklamowym (newslettera).

 5. Dane osobowe użytkowników przekazywane za pośrednictwem Strony internetowej wykorzystywane są jedynie w celu wynikającym bezpośrednio z działań podejmowanych przez użytkownika Strony internetowej.

 6. Każdy z użytkowników Strony internetowej ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, wglądu do nich oraz ich poprawiania, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, czy tez wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych. W szczególności prawa te przysługują użytkownikom, jeżeli ich dane są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Każdy z użytkownik Strony internetowej ma w każdym czasie możliwość usunięcia podanych danych osobowych lub cofnięcia zgody na otrzymywanie newslettera, bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów poprzez bezpośredni kontakt ze Sprzedającym telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na Stronie internetowej lub w formie pisemnej.

 8. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie prosi o podanie adresu e-mail w treści emaila, czy też innych danych osobowych użytkownika, a także nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 9. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez użytkownika Strony internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności przechowujące dane osobowe stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników, w tym subskrybentów newslettera, przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 10. Strona internetowa zawiera także odnośniki do innych stron internetowych, nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron.
  Administrator danych osobowych informuje, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Strony internetowej oraz że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

 11. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki. W przypadku wprowadzenia zmian, użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Stronie internetowej, a użytkownicy, którzy korzystają z newslettera - otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych u Administratora danych osobowych.

 12. Wypowiedzenie niniejszej Polityki jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego pozostawiania swoich danych osobowych i wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego użytkownika z bazy klientów i/lub bazy odbiorców newslettera.

 13.  Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem ze Strony internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki użytkownik Strony internetowej proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w niniejszej Polityce oraz w zakładce KONTAKT na Stronie internetowej.

Strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, oznacza zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej X